Sertifikati i politika sistema
menadžmenta

TEMMA samo sertifikati

Sertifikati

SRPS ISO 9001
SRPS ISO 14001​
SRPS OHSAS 18001​

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine kao i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu deo su ukupnog menadžmenta u preduzeću TEMMA trade doo. Usvajanje ovih menadžmenta sistema je strateška odluka za organizaciju jer uvek težimo ka podizanju kvaliteta naših proizvoda i usluga.

2012. godine, preduzeće TEMMA trade je ispunilo sve zahteve sistema za upravljanje SRPS ISO 9001 kvalitetom. Preduzeće TEMMA trade je već naredne 2013. godine ispunila zahteve SRPS ISO 14001 standarda za upravljanje zaštitom životne sredine i tako nastavilo da podiže standarde unutar samog preduzeća. Preduzeće je takođe svesno važnosti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih i tome posvećuje posebnu pažnju kroz ispunjavanje internacionalno priznatih standarda OHSAS 18001.

Preduzeće TEMMA trade će se, kao i do sada, i u budućnosti zalagati za poboljšanje svih aspekata poslovanja, kako bi krajnji korisnici kao rezultat osetili najviši mogući kvalitet prilikom pružanja usluga i proizvoda, odnosno kroz saradnju sa nama.
Politika sistema menadžmenta

Od decembra 2017. godine naše preduzeće je registovano kod Agencije za zaštitu životne sredine kao registrovani odlagač otpada sa obavezom dostavljanja godišnjeg GIO izveštaja o kretanju otpada. Sa tim u vezi ostvaril smo dugoročnu saradnju sa firmama koje se bave odlaganjem opasnog otpada na zakonski propisane načine.
ISO standard

Politika sistema menadžmenta

 • Naši poslovni napori i stalna težnja su usmereni ka neprekidnom povećanju zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
 • Unapređenje kvaliteta poslovanja i osavremenjavanje internih procesa rada je naš primarni interes.
  Težimo da kvalitet naših proizvoda i ime "TEMMA TRADE" budu prepoznati u okruženju.
 • Povećanje obima poslovanja i uvođenje novih proizvoda i usluga, uz kontrolisani rast, shvatamo ne samo kao put razvoja organizacije već i uslov opstanka.
 • Razvijamo saradnju sa domaćim isporučiocima koji mogu ponuditi kvalitetne proizvode za naš poslovni program.
  Ne zapostavljamo saradnju ni sa uvoznim poslovnim partnerima, koji nude nove i savremene proizvode.
 • Štitimo životnu sredinu u kojoj radimo, postavljamo i pratimo naše opšte i posebne ciljeve i trudimo se da naš uticaj bude u okviru postavljenih granica.
 • Optimalno upravljamo rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo.
 • Aktivno pratimo i primenjujemo zakone i propise u vezi sa poslovanjem, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu i trudimo se da budemo prepoznati u okruženju kao društveno odgovorna organizacija
 • Razvoj našeg poslovnog sistema mora biti u skladu sa svetski priznatim standardima. Primena, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta je stalna obaveza našeg direktora i svih zaposlenih.